Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Lika villkor

Medlemmar i lika villkorsgruppen

Malin Ghanem, Lena Moby, Soorej Puthoopparambil, Agneta Skoog Svanberg, Anneli Stavreus-Evers
Studentrepresentanter: vakant

Jämställdhetsombud: Malin Ghanem tel: 018-611 59 83, e-post: malin.ghanem@kbh.uu.se

Ny Lika Villkorsplan 2016/17 kommer under hösten 2015

Jämställdhetsplan 2012/13

Tveka inte att kontakta någon av oss i lika villkorsgruppen om du har idéer kring lika villkorsåtgärder , tips på föreläsare eller vill diskutera lika villkorsfrågor med institutionsanknytning.

Trakasserier

Universitetet bedriver ett aktivt arbete för lika villkor och mot diskriminering och har noll-tolerans för trakasserier.

Vad är trakasserier?

Med trakasserier avses i lagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Med sexuella trakasserier avses i lagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Vad gör jag om trakasserier förekommer på arbetsplatsen?

Om du själv är utsatt.

 • Om du upplever dig utsatt för trakasserier ska du i första hand tala klart och tydligt för den som trakasserar dig att beteendet är oacceptabelt/oönskat och att du vill att det ska upphöra. Du har rätt att reagera på och agera mot det du anser kränkande. Kom ihåg att det är din upplevelse/känsla som utsatt som är central.
 • Kontakta din närmaste chef. Om chefen är den som anklagas kontaktar du prefekten om du upplever dig utsatt.
 • Om prefekten är den som anklagas för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du kontakta dekanen.
 • Stöd finns att söka från lokala fackliga ombud, jämställdhetsombudet, skyddsombudet, företagshälsovården eller personalavdelningen.

Om du blir kontaktad av en student

 • Om du får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier mot en student ska du kontakta prefekten vid studentens institution.
 • Om du blir kontaktad av en student som upplever sig vara utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med studierna ska du i första hand uppmuntra studenten att själv kontakta sin prefekt och erbjuda dig att medfölja studenten till prefekten.
 • Om prefekten är den som anklagas för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du kontakta dekanen.
 • Om studenten behöver stöd i sin kontakt med prefekten kan du föreslå att hen kan kontakta sin studentkår, Studenthälsan eller personalavdelningen.

Om du det gäller en kollega/medarbetare

 • Om du får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier mot en arbetstagare ska du kontakta arbetstagarens närmaste chef om fallet.
 • Om du blir kontaktad av en arbetstagare som upplever sig vara utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med sitt arbete ska du uppmuntra personen i fråga att kontakta sin närmaste chef.
 • Om chefen är den som anklagas för trakasserier eller sexuella trakasserier ska överordnad chef kontaktas.

Kontakter

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Disputationer