Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

En andel av de som drabbas av somatisk sjukdom drabbas också av emotionella besvär, t.ex. oro, nedstämdhet och relationsproblem i samband med denna situation. Detta kan vara svårigheter som i viss utsträckning funnits innan personen drabbades av somatisk sjukdom men svårigheterna kan också utlösas eller förvärras i och med sjukdomen. Forskningen visar att personer med psykosocial problematik är mindre följsamma till medicinsk behandling samt i lägre utsträckning genomför livsstilsförändringar som främjar en god prognos eller som bidrar till ökad livskvalitet. Det är därför viktigt att utveckla och implementera effektiva insatser som kan identifiera och hjälpa personer i behov av extra psykosociala insatser.

Även anhöriga till personer som drabbas av somatisk sjukdom kan uppvisa psykosociala svårigheter. Det kan handla om oro för den drabbade samt stress och nedstämdhet som en reaktion på de förändrade och hotande omständigheterna.

Den forskning som vi bedriver i vår grupp syftar till att hjälpa den drabbade individen och dess anhöriga till en bättre anpassning under rådande omständigheter. Inte sällan är sjukdomen kronisk och det handlar då om att lära sig leva med sjukdomen och stimulera egenvård och livsstilsförändringar som främjar livskvalitet, följsamhet till behandling samt i förlängningen en förbättrad prognos. En viktig del i detta arbete är information till patienten och anhöriga om reaktioner vid somatisk sjukdom samt utbildning i hur man kan genomföra beteendeförändringar som främjar psykosocial hälsa.

Vår forskning syftar även till att undersöka faktorer som bidrar till psykosociala svårigheter samt att undersöka effekten, för individen såväl som samhället, av insatser till personer med behov.


U-CARE

Forskningsprogrammet U-CARE har en egen hemsida: Till U-CARE:s hemsida