Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Barnkirurgisk forskning

Nyfödda, barn och tonåringar upp till cirka 16 års ålder behandlas vid barnkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I princip alla delar av barnkirurgin utom hjärtkirurgi praktiseras vid kliniken.

Bland de yngsta barnen är medfödda missbildningarna ett viktigt forskningsområde. Speciellt märks Short Bowel Syndrome som är ett tillstånd där stora delar av tunntarmen skadats eller opererats bort så att upptaget av vätska, salter, vitaminer och andra näringsämnen blir otillräckligt. Komplikationer som blodförgiftning kan bli följden, när bakterier passerar en icke frisk tarmvägg. I denna grupp av patienter är undernäring en vanlig konsekvens som delvis behandlas med tilläggsnäring. Vissa av dessa patienter får näringen intravenöst. Dessutom måste risken för infektioner förebyggas och infektioner som har brutit ut bekämpas.

Studier på barn som opererats för missbildad matstrupe vid födseln (esofagusatresi) görs för att belysa tidiga och sena komplikationer. Besvär från övre mag-tarmkanalen kartläggs.

Barn med urologiska problem behandlas också på kliniken. Deras livsvillkor, anpassningen till sjukdomen och deras status följs upp. Speciellt intresse ägnas åt unga och äldre barn med ryggmärgsbråck som har blåstömningsrubbning. Här studeras blås- och njurfunktionen liksom komplikationer som sten och infektion i urinvägarna som kan påverka patienternas långsiktiga prognos.

Angiogenes, nybildning av blodkärl, är en förutsättning för att en cancer ska kunna tillväxa och sprida sig. En ny typ av läkemedel, angiogeneshämmare, kan blockera angiogenes. Vi undersöker effektiviteten hos angiogeneshämmare i djurexperimentella modeller för barncancer.